نرم افزار حسابداری فروشگاهی در ایران در حال گسترش فراوان می باشد. یکی از علل عمده این امر الزامات وزارت اقتصاد و دارایی جمهوری اسلامی ایران برای به ضابطه درآوردن فعالیت فروشگاه ها و مغازه ها است. در حال حاضر تعدادی از صنوف ملزم به استفاده از صندوق مکانیزه فروشگاهی هستند و این امر در حال گسترش است. برنامه ریزی کلان این وزارت خانه ارتباط بهنگام صندوق مکانیزه فروشگاهی در هر فروشگاه با سامانه ملی مربوطه در این وزارتخانه است. بدین قرار برنامه حسابداری فروشگاهی باید بتواند در زمان موعود در بستر این سامانه ایفای نقش کند. در حال حاضر نحوه اتصال به سامانه موجود در وزارت اقتصاد و دارایی در قالب فایلی به نام TTMS تعریف می گردد.

امکانات خاص

تصاویر

نرم افزار فروشگاهی

امکانات نرم افزار صندوق فروشگاهی در یک نگاه

نرم افزار فروشگاهی
گزارش فروش صندوق
نرم افزار فروشگاهی
لیست فاکتورهای فروش
نرم افزار فروشگاهی
گزارش فصلی فاکتورهای فروش
نرم افزار فروشگاهی
فایل TTMS
نرم افزار فروشگاهی
تنظیمات نرم افزار صندوق فروشگاهی

فیلم های آموزشی

آموزش نرم افزار فروشگاهی کاکتوس 1 _ ورود به برنامه