به موجب مفاد ماده (13) قانون مالیات بر ارزش افزوده و مبتنی بر اصل مقصد و به جهت بهبود تراز تجاری کشور،صادرات کالا و خدمات نه تنها مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نخواهد بود بلکه مالیات و عوارض پرداختی مربوط به نهادهها و عوامل تولید بکار رفته در تولید محصول صادراتی یا محصول صادراتی خریداری شده به صادرکنندگان مسترد می گردد.‌ضمنا برای تسریع در استرداد به موجب ماده (34)قانون رفع موانع تولید مصوب سال 1394سازمان امور مالیاتی مکلف گردیده است ظرفیک ماه نسبت به استرداد مالیات و عوارض محصولات صادراتی اقدام نماید که در حال حاضر دستور العمل اجرایی آن به ادارات کل امور مالیاتی ابلاغ گردید است.نکته حائز اهمیت در دستور العمل یاد شده این می باشد که ادارات کل امور مالیاتی بدون الزام به بررسی دفاتر و صرفا بر مبنای اسناد مدارک تبیین شده در دستورالعمل مذکور نسبت به استرداد اقدام خواهند نمود.

معافیت صادرات کالاها و خدمات موضوع ماده (13) قانون مالیات بر ارزش افزوده
یکی از معضلات اصلی در استرداد مالیات و عوارض صادرکنندگان مقاومت ادارات کل امور مالیاتی بوده است که به دلیل تحقق کامل درآمدهای مالیاتی انگیزه برای استرداد نداشته اند بدین منظور تسهیل در فرایند استرداد نسبت به تامین اعتبار از محل وجوه متمرکز در خزانه اقدام شود که این امر موجب گردیده است که مالیات و عوارض استرداد شده بهصادرکنندگان در هشت ماه اخیر نسبت به مدت مشابه به سال قبل از رشد پنجاه درصدی برخوردار باشد.همچنین مقرر گردیده است در کلیه ادارات امور مالیاتی گروه های ویژه استرداد تشکیل گردد.