حسابداری چیست؟

در شرکت‌ها و مشاغل مختلف باتوجه‌به پیچیدگی امور مالی و مدیریت آن نیاز به فردی است که بتواند در کنار آشنایی با نرم‌افزارهای حسابداری، بتواند امور مالی و مالیاتی را...