نرم افزار خزانه داری

نرم افزار خزانه داری نرم افزار خزانه داری به طور کلی برای ثبت کلیه تراکنش های مربوط به حساب های بانکی (دریافت و پرداخت چک، حواله بانکی دریافتی یا پرداختی،...