پائول فلاویس
منابع انسانی
+(704) 279-1249
جان ویلیام
رهبر تیم
+(704) 279-1249
جک لیسبون
مدیریت
+(704) 279-1249
ریچارد بریس
مدیریت ارتباطات
+(704) 279-1249
سارا انیسون
بنیانگذار
+(704) 279-1249
فرانک اسمیت
مدیر پروژه
+(704) 279-1249
ملیسا جانی
طراح تیم
+(704) 279-1249
میشل بان
معمار تیم
+(704) 279-1249