کاکتوس کامپیوتر
نرم افزار حسابداری کاکتوس

کاکتوس کامپیوتر
نرم افزارهای حسابداری کاکتوس

چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۴/۲۵

حسابداری

1398-07-28
1,876

accounting-حسابداری چیست؟ تاریخچه حسابداری و پیشرفت آن 

مقدمه ای بر حسابداری و پیدایش آن

حسابداری چیست؟ در این مطلب به توضیح این عبارت خواهیم پرداخت. از دیرباز اطلاعات در فرآیند تصمیم گیری آگاهانه و هدفمند انسان اهمیت زیادی داشته است. با پیشرفت جوامع اهمیت اطلاعات در تصمیم گیری ها بیشتر شده است. امروزه اطلاعات بعنوان یکی از شاخص های مهم قدرت جوامع و توسعه پایدار آنها محسوب میشود. حسابداری فرآیندی است که اطلاعات مالی را ایجاد میکند و در کلیه واحدهای اقتصادی بخش مهمی از تصمیم گیریها بر اساس همین اطلاعات انجام میشود. در حال حاضر علم حسـابداری بعنوان یک دانش فراگیر درآمده که بسیاری خود را نیازمند دانستن آن احساس میکنند.

افراد هر جامعه ای بمنظور استفاده بهتر از منابع برای رفع احتیاجات و خواسته های مادی و معنوی خود نیاز به تصمیم گیریهای صحیح اقتصادی و مالی دارند و برای انجام تصمیمات فوق وجود اطلاعات اقتصادی و مالی مناسب و صحیح از ضرورتهای اجتناب ناپذیر است.

علم حسابداری چیست؟

حسابداری، حوزه ای از فعالیتهای خدماتی است که میتواند اطلاعات اقتصادی و مالی را در قالب گزارش های مالی فراهم سازد. هر یک از ما نیز با توجه به محیط، نگرش، علاقه و شغل خود بطور مستمر در حال تصمیم گیری اقتصادی هستیم و برای انجام تصمیمات درست از اطلاعات مختلفی استفاده می کنیم. بطور مثال برای خرید یک دستگاه دوچرخه اطلاعاتی از قبیل قیمت، کیفیت و اندازه و غیره را مورد بررسی و استفاده قرار می دهیم و یا برای انجام یک سفر تفریحی نیازمند اطلاعاتی مثل مخارج، مدت سفر و شرایط آب و هوایی و غیره می باشیم.

accounting-حسابداری چیست؟ تاریخچه حسابداری و پیشرفت آن

حسابداری، حوزه ای از فعالیتهای خدماتی است که میتواند اطلاعات اقتصادی و مالی را در قالب گزارش های مالی فراهم سازد.

در فضای پیرامون هر یک از ما اطلاعات زیادی وجود دارد که برخی از آنها بطور مستقیم و بدون هیچگونه تغییری قابل استفاده است. اما در بیشتر موارد به اطلاعاتی نیاز پیدا میکنیم که بطور مستقیم آماده استفاده نیستند بلکه بایستی با انجام فعالیتهایی روی اطلاعات موجود، آنها را بصورت قابل استفاده درآورد.

حسابداری علم اندازه گیری و مقایسه میباشد.از حسـابداری به عنوان علمی برای تهیه گزارش های مالی و بررسی سود و زیان و درآمد و‌گزارش هایی که صاحبان شرکت نیاز دارند را میتوان تهیه کرد. در زمان های قدیم حسـابداری به صورت دفتری و اسناد زیادی بود ولی در زمان امروزه آن دفاتر و اسناد جای خود را به برنامه های حسـابداری داده اند و دیگر کمتر از دفاتر استفاده میشود.

همچنین می توان گفت حسـابداری علم مقایسه و نتیجه گیری است و با کمک این علم میتوان هزینه های بی مورد را شناسایی و به سود بیشتر دست یافت. حسـابداری چندین زیر شاخه دارد و هر کدام اصول خاص خود را دارند که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت. در توضیح خلاصه حسـابداری بيان موقعيت مالی یک شرکت است که یعنی شرکت از لحاظ مالی در چه وضعيتی به سر ميبرد.

دسته بندی کلی اطلاعات حسابداری یک شرکت:

accounting-حسابداری چیست؟ تاریخچه حسابداری و پیشرفت آن

در نگاه اول اطلاعات اصلی شرکت به چند دسته تقسيم ميشود:

1- دسته ی اول اطلاعاتی مانند حقوق و ميزان فروش و ميزان طلب سازمان از مشتریان خود و یکسری اطلاعات که مربوط به داخل سازمان است و ھرکسی نباید به آن دسترسی داشته باشد.

2- دسته دوم اطلاعاتی ھستند که باید به بانک ھا و عموم مردم داده شود تا بتوانند در مورد ارزش سھام آن سازمان بررسی ھای لازم را انجام دھند و اگربه نظرشان شرایط مالی شرکت خوب بود سھام آن سازمان را خریداری کنند و افراد سرمایه گذار از ميزان ارزش سرمایه خود مطلع باشند و بتوانند شرایط مالی سازمانی را که سرمایه گذاری کردند با سایر سازمان ھای دیگر مقایسه کنند.سازمان ھا ھم موظفند در تھيه گزارش از یک قانون مشترک پيروی کنند زیرا اگر ھر شرکت ھرطور که خودش مایل باشد گزارش بدھد تصميم گيری برای افراد سخت تر خواھد بود.

3- دسته سوم اطلاعاتي است که در اختيار مدیران مالی قرار ميدھند تا با برنامه ریزی مناسب ميزان فروش را افزایش و ميزان ھزینه را تا حد امکان کاھش دھند تا شرکت به سود بيشتری دست پيدا کند.

بررسی تاریخچه حسابداری و روند پیشرفت علم حسـابداری :

نگهداری دفاتر حسابداری گرچه به شکل بسیار ساده، از قرن ها پیش در تاریخ بشر معمول بوده است.

بابلی ها پرداخت حقوق و دستمزد را با خط میخی بر الواح گلی نقش می کردند، مصریان قدیم درآمد و هزینه دستگاههای دولتی و عملیات و معاملات بنگاه های بازرگانی را بر روی کاغذ پاپیروس ثبت می نمودند.

accounting-حسابداری چیست؟ تاریخچه حسابداری و پیشرفت آن
دفترداری دوبل یا دو طرفه که اساس سیستم های جدید حسـابداری است نیز سابقه ای طولانی دارد و نمونه های متعددی از دفاتر حسـابداری بصورت مترادف، که قدیمی ترین آنها مربوط به سال 1211 میلادی است و توسط بازرگانان ایتالیایی تنظیم گردیده و در موزه های بزرگ دنیا موجود است.

accounting-حسابداری چیست؟ تاریخچه حسابداری و پیشرفت آن
اولین کتاب چاپی درباره دفترداری دوبل متعلق به یک راهب ایتالیایی بنام لوکا پاچیولی است که در سال 1494 میلادی منتشر گردید و بسیاری از اصول دفترداری و حسـابداری زمان عینا در آن ملاحظه میشود. به نظر برخی از محققان احتمال می رود رساله دفترداری دوبل پاچیولی با استفاده از نسخه خطی کتاب بندتو کترولی تهیه شده باشد.

به تدریج با تشکیل بازارهای سرمایه و شرکت های سهامی، نیاز به حسـابداری و حسابرسی حرفه ای اجتناب ناپذیر گردید. قانون شرکتهای سال 1862 انگلستان به منظور حمایت از سرمایه گذاران در مقابل تقلبات و تخفلفات، حسابرسی شرکت های سهامی را الزامی کرد و درسال 1880 ” انجمن حسابداران خبره انگلستان و ویلز ” از تعدادی حسابدار ورزیده، که از دانش و مهارت های تخصصی برخوردار و در انجام وظایف حرفه ای خود ملزم به رعایت آئین رفتار حرفه ای مدونی بودند، تشکیل گردید و به این ترتیب نمونه ای از نظام حرفه ای حسـابداری پدیدار شد.

پیشینه حسابداری در ایران :

پیشینه حسـابداری در ایران نیز به نخستین تمدن هایی برمیگردد که در این سرزمین پا گرفت و مدارک حسـابداری متنوع و متعددی برای اداره امور حکومتی و اجرای فعالیتهای اقتصادی ابداع شد که در پاسخ به نیازهای زمان، سیر تحولی و تکاملی داشته است. ممیزی املاک در تمدن ساسانی و تکامل حسـابداری سیاق برای نگهداری حساب درآمد و مخارج حکومتی در دوران سلجوقیان و نگهداری حساب فعالیتهای بازرگانی به حساب سیاق، نمونه های بارز و پیشرفته آن است.

accounting-حسابداری چیست؟ تاریخچه حسابداری و پیشرفت آن
در ایران عصر حاضر اولین قانونی که حرفه حسـابداری و حسابرسی را به رسمیت شناخت، قانون مالیات بر درآمد مصوب سال 1335 بود. در این قانون از حسابرسان مستقل تحت عنوان محاسب و کارشناس قسم خورده یاد شده است. در آئین نامه ای که برای همین قانون در سال 1340 توسط وزارت دارایی تدوین شد، محاسب قسم خورده و کارشناس حساب مطرح گردیده است.

از سالها پیش برخی از اهل فن درصدد تشکیل انجمن حسابداران و حسابرسان مستقل ایران بودند، نظیر آنچه که در بسیاری از کشورهای مترقی جهان وجود داشت. درمرداد ماه سال 1340 وزارت دارایی بر اساس اختیارات حاصله از ماده 33 قانون مالیات بر درآمد مصوب سال 1340 آئین نامه مربوط به تاسیس انجمن محاسبین قسم خورده و کارشناسان حساب را به منظور تشکیل مرجع رسمی جهت رسیدگی به حساب ها و دفاتر اشخاص و شرکت ها و موسسات دیگر و اظهار نظر در اختلاف محاسباتی، صادر کرد. انجمن در این آئین نامه ” مستقل و دارای شخصیت حقوقی ” معرفی شده است.

حسابداری پس از انقلاب اسلامی ایران:

در سنوات پس از انقلاب، سازمان حسابرسی با تصویب قانون تشکیل مورخ 5/10/1362 و اساسنامه قانونی مصوب 17/06/1366 مجلس شورای اسلامی، عملا فعالیت خود را از تاریخ 16/09/1362 با ادغام شرکت سهامی حسابرسی وزات امور اقتصادی و دارایی و موسسه حسابرسی سازمان صنایع ملی و سازمان برنامه آغاز کرد. همچنین موسسات حسابرسی بنیاد مستضعفان و بنیاد شهید در تاریخ 28/12/1367 منحل و با کلیه امکانات و پرسنل از تاریخ 1/1/1368 به سازمان حسابرسی منتقل گردیدند. این سازمان طبق اساسنامه، مرجع تخصصی و رسمی تدوین اصول و ضوابط حسابدار و حسابرسی در سطح کشور تعیین شد.

همچنین قانون استفاده از خدمات تخصصی حسابداران ذیصلاح در جهت رسمیت بخشیدن به امور حسابداری، در بهمن ماه 1372 به تصویب رسید. به موجب این قانون به منظور اعمال نظارت مالی بر واحدهای تولیدی، بازرگانی، خدماتی و همچنین حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورت های مالی واحدهای مزبور در جهت حفظ منافع عمومی، صاحبان سرمایه و دیگر اشخاص ذیحق و ذینفع، به دولت اجازه داده میشود از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح استفاده نماید.

بیشتر بخوانید: با انواع حسابداری آشنا شوید.

مهمترین مبحث در برنامه های مالی اداری کاکتوس حسابداری است. در این رابطه سه نرم افزار حسابداری در سه مدل مختلف اختصاصا به مبحث حسابداری می پردازد، بعلاوه انواع نرم افزارهای خزانه داری، بازرگانی و صنعتی و غیره نیز بر پایه حسابداری قرار داشته و حسابداری جزئی مهم از این نرم افزار ها است.

در این صفحه لینک های متعددی نمایش داده شده که مقوله هایی مانند تاریخچه حسابداری، کارکرد نرم افزارهای حسابداری کاکتوس و نرم افزار های مرتبط با آن و نیز آموزش این نرم افزارها خطاب قرار داده شده است.

فهرست گروه حسابداری